1Timothy (2/6)  

1. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi,
2. za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.
3. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,
4. který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
5. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6. který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
7. a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
8. Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování.
9. Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami,
10. ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.
11. Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností.
12. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše,
13. vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva.
14. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.
15. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.

  1Timothy (2/6)