1Thessalonians (5/5)    

1. O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři.
2. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
3. Až lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
4. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.
5. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!
6. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
7. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci.
8. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.
9. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista,
10. který za nás zemřel, abychom - ať už bdíme nebo spíme - žili společně s ním.
11. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.
12. Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás.
13. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj.
14. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost.
15. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro všechny.
16. Vždycky se radujte.
17. Neustále se modlete.
18. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
19. Ducha neuhašujte.
20. Proroctvími nepohrdejte.
21. Všechno prověřujte; dobrého se držte,
22. zla v každé podobě se varujte.
23. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
25. Bratři, modlete se za nás.
26. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.
27. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům.
28. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.

  1Thessalonians (5/5)