1Thessalonians (4/5)  

1. Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista.
3. Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.
4. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě,
5. nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.
6. Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá.
7. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení.
8. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.
9. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,
10. jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli.
11. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.
12. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.
13. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději.
14. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.
15. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.
16. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
17. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.
18. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.

  1Thessalonians (4/5)