1Thessalonians (3/5)  

1. Když už jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami
2. a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře,
3. aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl.
4. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo.
5. Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.
6. Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás.
7. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila!
8. Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu!
9. Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem?
10. Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba.
11. Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám.
12. Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám.
13. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.

  1Thessalonians (3/5)