1Samuel (8/31)  

1. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny.
2. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě.
3. Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo.
4. Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy.
5. "Pohleď," řekli mu, "ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede - tak je to přece u všech národů."
6. Když ale řekli: "Dej nám krále, ať nás vede," Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu
7. a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem.
8. Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes - když mě opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě.
9. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout."
10. Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále.
11. "Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem.
12. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj.
13. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky.
14. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům.
15. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům.
16. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj.
17. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky.
18. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší."
19. Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále.
20. Ať jsme jako všechny národy; ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje!"
21. Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu.
22. "Poslechni je," odpověděl mu Hospodin; "ustanov jim krále." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů."

  1Samuel (8/31)