1Samuel (5/31)  

1. Boží truhly se zmocnili Filištíni a dopravili ji z Eben-ezeru do Ašdodu.
2. Pak ji vzali, vnesli ji do Dágonova chrámu a postavili ji vedle Dágona.
3. Druhý den Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo.
4. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahu. Zůstal z něj jenom trup.
5. (Proto Dágonovi kněží a vůbec všichni, kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu, až dodnes nestoupají na Dágonův práh.)
6. Na Ašdoďany pak těžce dolehla ruka Hospodinova - přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory.
7. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje, říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!"
8. Obeslali proto všechny filištínské vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali.
9. Jakmile ji tam ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory.
10. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?"
11. Obeslali proto a shromáždili všechny filištínské vládce. "Pošlete truhlu izraelského boha pryč," žádali. "Ať se vrátí, kam patří, jenom ať nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce.
12. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.

  1Samuel (5/31)