1Samuel (4/31)  

1. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a Filištíni v Afeku.
2. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad.
3. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! Ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel."
4. A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli oba Elího synové, Chofni a Pinchas.
5. Když přinášeli Truhlu Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země.
6. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova,
7. dostali Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového tu ještě nebylo!
8. Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti!
9. Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ať nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!"
10. A Filištíni bojovali. Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších
11. a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli.
12. Nějaký Benjamínec toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu.
13. Když dorazil, Elí právě seděl na stolci u cesty a vyhlížel, plný obav o Boží truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek.
14. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil.
15. (Elímu bylo devadesát osm let a oči už mu nesloužily, takže neviděl.)
16. "Právě jdu z bitvy, vlastně jsem z dnešní bitvy utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí.
17. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí."
18. Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let.
19. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v zajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti.
20. Ženy, které jí pomáhaly, jí ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala.
21. Chlapce pojmenovala Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi
22. řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!"

  1Samuel (4/31)