1Samuel (31/31)    

1. Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa.
2. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu,
3. rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami.
4. Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni mě. Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na mě!" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj.
5. Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním.
6. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s ním toho dne padli i všichni jeho muži.
7. Jakmile Izraelci v tom údolí a za Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je.
8. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet Saula a jeho syny.
9. Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemi, aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem.
10. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili na hradbu Bet-šanu.
11. Když se obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem,
12. všichni jejich bojovníci vyrazili a šli celou noc. Sňali Saulovo tělo i těla jeho synů z betšanské hradby, vrátili se do Jábeše a tam je spálili.
13. Potom vzali jejich ostatky a pohřbili je pod jábešským tamaryškem. Sedm dní se pak postili.

  1Samuel (31/31)