1Samuel (30/31)  

1. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a vypálili.
2. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč.
3. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí!
4. David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, až už neměli sílu plakat dál.
5. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi Karmelském.
6. David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčení, každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu.
7. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod,
8. David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj," zněla odpověď. "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš."
9. David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala.
10. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál.
11. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití,
12. hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedl, pookřál, protože už tři dny a tři noci nic nejedl a nepil.
13. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán mě tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný.
14. Podnikli jsme nájezd do Negevu Kréťanů a také do Negevu Kálebova na judském území. Ciklag jsme vypálili."
15. "Můžeš mě k té hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že mě nezabiješ a nevydáš mě do rukou mého pána, a já tě k nim dovedu."
16. Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi, jedli, pili a slavili, že ve filištínské a judské zemi pobrali takovou spoustu kořisti.
17. David je pobíjel od ranního šera až do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli.
18. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy.
19. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět.
20. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist."
21. Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil a pozdravil je.
22. Mezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý vezme svou ženu a děti a jdou!"
23. David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co nám dal Hospodin. On sám nás ochránil a tu hordu, co nás napadla, nám vydal do rukou.
24. Kdo by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme."
25. A tak to od toho dne až dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení.
26. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z té kořisti judským stařešinům, svým přátelům. Vzkázal jim: "Zde je dar pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel."
27. A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru,
28. Aroeru, Sifmotu, Eštemoy,
29. Rachalu, do jerachmeelských a kenijských měst,
30. do Chormy, Bor-ašanu, Atachu,
31. Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval.

  1Samuel (30/31)