1Samuel (3/31)  

1. Chlapec Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté.
2. Elí měl v té době už tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě.
3. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku, kde byla Boží truhla.
4. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel
5. a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi mě." Elí však odvětil: "Nevolal jsem tě. Jdi zase spát." A tak si šel lehnout.
6. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi mě," řekl mu. "Nevolal jsem tě, synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát."
7. Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
8. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi mě," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin.
9. Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když tě zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo.
10. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá."
11. Tehdy Hospodin Samuelovi řekl: "Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o ní uslyší, nepřestane znít v uších.
12. Toho dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku až do konce.
13. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil.
14. Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!"
15. Samuel zůstal ležet až do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elímu.
16. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel.
17. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Ať tě Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl!"
18. A tak mu to Samuel všechno pověděl a nezatajil mu vůbec nic. Elí na to řekl: "On je Hospodin; ať učiní, co se mu zlíbí."
19. Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho slov selhalo.
20. Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok.
21. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se zjevil Samuelovi svým slovem.

  1Samuel (3/31)