1Samuel (21/31)  

1. David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města.
2. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?"
3. David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚Ať se nikdo nedozví, proč tě posílám a čím jsem tě pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme.
4. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde."
5. "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami."
6. David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy dnes."
7. A tak mu kněz dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým.
8. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.)
9. "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal."
10. Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho."
11. Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, až dorazil k Achišovi, králi Gatu.
12. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm se přece při tancích zpívalo:,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'"
13. David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál.
14. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě.
15. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? <V 21:16> Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi má vejít do domu?"

  1Samuel (21/31)