1Samuel (19/31)  

1. Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád,
2. a tak Davida varoval: "Můj otec Saul tě chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu.
3. Já půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s ním o tobě. Potom ti povím, co jsem zjistil."
4. Jonatan pak před Saulem Davida chválil. "Ať král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak, velmi ti svou službou prospěl.
5. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli veliké vítězství. Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?"
6. Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!"
7. Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím.
8. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na ně tak prudce, že se před ním dali na útěk.
9. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál,
10. Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na útěk a ještě té noci uprchl.
11. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev."
12. Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl.
13. Míkal vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm.
14. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný."
15. Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na lůžku, ať ho zabiju!"
16. Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti!
17. Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi mě takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval: Nech mě jít, nebo tě zabiju!"
18. David mezitím utíkal pryč, až dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co mu Saul udělal, odešli se Samuelem pryč a bydleli v chýších.
19. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě."
20. Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat.
21. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali prorokovat.
22. Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel až k té veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu.
23. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě,
24. hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A proto se říká: To už i Saul patří k prorokům?

  1Samuel (19/31)