1Samuel (16/31)  

1. Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále."
2. "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. "Až se to dozví Saul, zabije mě." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.'
3. Jišaje pozveš k oběti a já ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu."
4. Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš pokoj?"
5. "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti.
6. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův pomazaný."
7. Hospodin ale Samuelovi řekl: "Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce."
8. Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral."
9. Potom Jišaj přivedl Šamu. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral."
10. Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi: "Hospodin si nikoho z nich nevybral."
11. Samuel se pak Jišaje zeptal: "To už jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce." "Pošli pro něj a přiveď ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde."
12. A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. "To je on," řekl Hospodin. "Vstaň a pomaž ho."
13. Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy.
14. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina.
15. Saulovi služebníci mu řekli: "To tě děsí zlý duch od Boha.
16. Ať náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti."
17. Saul tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho."
18. "Já jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním."
19. Saul tedy vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce."
20. Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi.
21. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho velmi oblíbil a David se stal jeho zbrojnošem.
22. Saul potom vzkázal Jišajovi: "Ať u mě David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň."
23. Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl.

  1Samuel (16/31)