1Samuel (15/31)  

1. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin mě kdysi poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova.
2. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta.
3. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!"
4. Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska.
5. Potom Saul přitáhl až k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu.
6. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali.
7. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly až k Šuru před egyptskou hranicí.
8. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý.
9. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako proklaté.
10. Tehdy Samuel dostal slovo Hospodinovo:
11. "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode mě odvrátil a nevyplnil mé slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k Hospodinu.
12. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu."
13. Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo."
14. "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka, které slyším?"
15. "Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté."
16. "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul.
17. Samuel tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrný? Přesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem.
18. A Hospodin tě vyslal na cestu s úkolem: ‚Jdi a vyhlaď ty hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimi, dokud s nimi neskoncuješ!'
19. Proč jsi tedy Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořist a zachoval se v Hospodinových očích zle?"
20. "Vždyť jsem Hospodina poslechl!" odpověděl Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklaté.
21. Lid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě, aby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu."
22. Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní.
23. Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on tě odmítl za krále!"
24. "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl.
25. Teď mi už ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu."
26. "Nevrátím se s tebou," odpověděl mu Samuel. "Protože jsi odmítl Hospodinovo slovo, i Hospodin odmítl tebe. Nebudeš králem Izraele."
27. Samuel se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl.
28. Samuel mu na to řekl: "Hospodin dnes od tebe odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, lepšímu, než jsi ty.
29. Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval."
30. "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu."
31. Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu.
32. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil. "Snad už to smrtelné utrpení končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil:
33. "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy.
34. Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy.
35. Samuel pak už Saula do smrti nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele.

  1Samuel (15/31)