1Samuel (12/31)  

1. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále.
2. Teď vás tedy povede král. Já už jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí až dodnes.
3. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu? Ublížil jsem někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad něčím přimhouřil oko? Pokud ano, nahradím vám to."
4. "Nekřivdil jsi nám," odpověděli. "Nijak jsi nám neublížil ani jsi od nikoho nic nevzal."
5. Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na mně nic nenalezli." "Ano, je svědkem," odpověděli.
6. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu.
7. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal:
8. Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě.
9. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele chacorského vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali.
10. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsme! Opustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!'
11. Hospodin tedy posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste bydlili v bezpečí.
12. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. Ať nad námi vládne král.' Vaším králem je ale Hospodin, váš Bůh!
13. Nuže, zde je král, kterého jste si vybrali a vyžádali. Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále.
14. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat ho? Nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi vládne?
15. Jestliže totiž nebudete poslouchat Hospodina a budete se vzpírat jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům.
16. Předstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobí před vašima očima.
17. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále."
18. Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň.
19. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!"
20. "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem.
21. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti!
22. Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem.
23. Také mne ať ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou.
24. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal.
25. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni."

  1Samuel (12/31)