1Peter (4/5)  

1. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem,
2. takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.
3. Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě.
4. Když už se s nimi nevrháte do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divné a pomlouvají vás.
5. Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé.
6. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví - ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.
7. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám,
8. především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů."
9. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou.
10. Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.
11. Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na věky věků! Amen.
12. Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného.
13. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!
14. Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač.
16. Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.
17. Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
18. "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?"
19. Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

  1Peter (4/5)