1Kings (4/22)  

1. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad celým Izraelem.
2. Toto jsou jeho hodnostáři: Azariáš, syn Sádokův, byl knězem;
3. Elichoref a Achiáš, synové Šišovi, byli písaři; Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem;
4. Benajáš, syn Jojadův, byl velitelem vojska; Sádok a Abiatar byli kněžími;
5. Azariáš, syn Nátanův, byl vrchním správcem; kněz Zábud, syn Nátanův, byl královým důvěrníkem;
6. Achišar byl správcem paláce; Adoniram, syn Abdův, velel nuceným pracím.
7. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich.
8. Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim;
9. Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon a Bet-cha-nan;
10. Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer;
11. Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;
12. Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a až za Jokmeam;
13. Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami;
14. Achinadab, syn Idův, spravoval Machanajim;
15. Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;
16. Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot;
17. Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj Isachar;
18. Šimei, syn Elův, spravoval kraj Benjamín;
19. Geber, syn Uriho, spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící.
20. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a veselili se.
21. - - -
22. - - -
23. - - -
24. - - -
25. - - -
26. - - -
27. - - -
28. - - -
29. - - -
30. - - -
31. - - -
32. - - -
33. - - -
34. - - -

  1Kings (4/22)