1Kings (19/22)  

1. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem.
2. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!"
3. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence,
4. a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít: "Už dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové."
5. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!"
6. Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl.
7. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu."
8. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Oréb.
9. Tam vešel do jeskyně a přenocoval. Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?"
10. Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život."
11. On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin.
12. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni - tichý, jemný hlas.
13. Jakmile ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?"
14. Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život."
15. "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem.
16. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho, za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe.
17. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša.
18. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho."
19. Eliáš tedy odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť.
20. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal."
21. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník.

  1Kings (19/22)