1Kings (18/22)  

1. Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť."
2. Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad.
3. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil Hospodina.
4. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.)
5. Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek."
6. Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým.
7. Obadiáš šel svou cestou a hle - naproti mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal.
8. "Ano," odpověděl mu. "Jdi oznámit svému pánovi: ‚Eliáš je tu.'"
9. "Co jsem komu udělal?" zvolal Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť mě zabije!
10. Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde tě můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v tom království nebo národě přísahat, že tě nenašli.
11. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!'
12. Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch tě odnese kdoví kam. Já s tou zprávou přijdu k Achabovi, a když tě nenajde, zabije mě. Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina.
13. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti ve dvou jeskyních a obstarával jim chléb a vodu.
14. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť mě zabije!"
15. Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu."
16. Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti.
17. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl.
18. "Já Izraeli neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly.
19. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu."
20. Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu Karmel.
21. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim. "Je-li Hospodin Bohem, následujte ho! Je-li jím Baal, následujte jeho!" Lid mu na to neodpověděl ani slovo.
22. "Já sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát.
23. Dejte nám dva býky. Ať si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale ať je nezapalují. Já připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a nezapálím.
24. Budete vzývat jméno svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!"
25. "Vyberte si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte."
26. Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána až do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali.
27. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak ať se probudí!"
28. Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, až z nich crčela krev.
29. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení až do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva.
30. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář.
31. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo: "Budeš se jmenovat Izrael."
32. Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní.
33. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo
34. a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodou a polijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali znovu, řekl: "Ještě potřetí." Když to udělali potřetí,
35. voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu.
36. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz.
37. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. Ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce obrátíš zpět."
38. Vtom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil.
39. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh!"
40. Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný ať neunikne." A když je zajali, Eliáš je odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil.
41. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! Už je slyšet hukot deště."
42. Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny.
43. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát," odpověděl Eliáš.
44. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než tě zastaví liják!"
45. Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu.
46. S Eliášem ale byla ruka Hospodinova, takže si podkasal oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on.

  1Kings (18/22)