1Kings (17/22)  

1. Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na mé slovo."
2. Potom dostal slovo Hospodinovo:
3. "Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerít na protější straně Jordánu.
4. Z toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tě tam živili."
5. Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu.
6. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil.
7. Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo.
8. Tehdy dostal slovo Hospodinovo:
9. "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby tě živila."
10. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít."
11. A když otočila, že pro ni půjde, zavolal za ní: "Přines mi prosím také kousek chleba."
12. Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme."
13. "Neboj se," řekl jí Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom připravíš jídlo sobě a synovi.
14. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'"
15. Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst.
16. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše.
17. Po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat.
18. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?"
19. "Podej mi svého syna," řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko.
20. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna?"
21. Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše!"
22. A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil.
23. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl jí.
24. "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!"

  1Kings (17/22)