1Kings (16/22)  

1. Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo:
2. "Pozvedl jsem tě z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby mě popouzeli svými hříchy.
3. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova:
4. Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!"
5. Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.
6. Když Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela.
7. Prorok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to kvůli všemu tomu zlu, které v Hospodinových očích napáchal, když ho popouzel výtvory svých rukou.
8. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a kraloval dva roky.
9. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozů, proti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce.
10. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj.
11. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného ani přítele.
12. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua,
13. a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša i jeho syn Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele.
14. Ostatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.
15. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko tehdy obléhalo filištínský Gibeton.
16. Jakmile se v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho.
17. Omri pak s celým izraelským vojskem vytáhl od Gibetonu a oblehli Tirsu.
18. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel
19. za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a za svůj další hřích, že svedl celý Izrael.
20. Ostatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval - o tom se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.
21. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála za Omrim.
22. Omriho stoupenci ale přemohli stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem.
23. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse,
24. pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána té hory Šemera.
25. Omri dělal, co je v Hospodinových očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním.
26. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele.
27. Ostatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný - o tom všem se, jak známo, píše v Kronice izraelských králů.
28. Omri pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab.
29. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let
30. a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním.
31. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel sloužit Baalovi a klanět se mu.
32. V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář.
33. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním.
34. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu - přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova.

  1Kings (16/22)