1John (5/5)    

1. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil.
2. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání.
3. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká.
4. Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
5. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
6. To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda.
7. Jsou tu tedy tři svědkové:
8. Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno.
9. Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
10. Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
11. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
12. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13. Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.
14. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
15. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.
16. Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.
17. Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti.
18. Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.
19. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.
20. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
21. Vyvarujte se model, drazí!

  1John (5/5)