1John (2/5)  

1. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.
2. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.
3. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání.
4. Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda.
5. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm.
6. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on.
7. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku.
8. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo už svítí.
9. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě.
10. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu.
11. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma.
12. Píšu vám, drazí, že jsou vám pro jeho jméno odpuštěny hříchy.
13. Píšu vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým.
14. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali Toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým.
15. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.
16. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.
17. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.
18. Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.
19. Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.
20. Vy ale máte pomazání od Svatého a všichni rozumíte.
21. Nepíšu vám proto, že byste neznali pravdu, ale protože ji znáte a protože žádná lež nemá nic společného s pravdou.
22. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.
23. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.
24. Ať ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v Synu a v Otci.
25. A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život.
26. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.
27. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu a je skutečné - není to žádný klam! Jak vás naučilo, zůstávejte v něm.
28. Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.
29. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj.

  1John (2/5)