1Corinthians (9/16)  

1. Nejsem snad i já svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy mé dílo v Pánu?
2. I kdybych pro jiné nebyl apoštolem, určitě jím jsem pro vás: pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu.
3. Zde je má obhajoba před těmi, kdo mě soudí:
4. Nemáme snad právo na jídlo a pití?
5. Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr?
6. Nebo snad jen já a Barnabáš nemáme právo přestat pracovat?
7. Kdo kdy bojoval na vlastní náklady? Kdo sází vinici, a neokusí její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko?
8. Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon?
9. V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek?
10. Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody.
11. Rozsévali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu?
12. Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu.
13. Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo slouží u oltáře, mají podíl z oltářních obětí?
14. Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.
15. Já jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než aby mě někdo připravil o tuto mou hrdost.
16. Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý - je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!
17. Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu; já však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol.
18. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám.
19. Ode všech jsem svobodný, ale všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal.
20. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod Zákonem (sám ovšem pod Zákonem nejsem).
21. Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu).
22. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil.
23. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl.
24. Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali.
25. Každý závodník má přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.
26. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch.
27. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.

  1Corinthians (9/16)