1Corinthians (6/16)  

1. Jak se někdo z vás odvažuje, když má s někým spor, soudit se před nespravedlivými, a ne před svatými?
2. Copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopní rozsoudit takové maličkosti?
3. Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!
4. Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudu a přijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají!
5. Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit?
6. Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími!
7. Už vůbec to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu?
8. Vy ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrům!
9. Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci,
10. zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
11. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
12. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.
13. "Jídlo břichu a břicho jídlu - Bůh jednou zruší obojí." Budiž, tělo však nepatří smilstvu, ale Pánu a Pán tělu.
14. Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás.
15. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy!
16. Copak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva budou jedno tělo."
17. Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch.
18. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu.
19. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě;
20. byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.

  1Corinthians (6/16)