1Corinthians (3/16)  

1. Jenže já jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v Kristu.
2. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete,
3. neboť jste stále tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár?
4. Když jeden říká: "Já jsem Pavlův" a druhý "Já zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní lidé?
5. Kdo je vůbec Apollos? Kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž jste uvěřili, a to každý, jak mu dal Pán.
6. Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale vzrůst vám dal Bůh.
7. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst.
8. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno; každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci.
9. Jsme tedy Boží spolu-pracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.
10. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však ať dává pozor, jak na nich staví.
11. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus.
12. Ať už kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví, sena nebo ze slámy,
13. dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověka.
14. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu.
15. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň.
16. Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!
17. Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
18. Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý,
19. neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich vychytralosti."
20. A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - ví, že neznamenají vůbec nic."
21. Ať už se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše:
22. ať Pavel, Apollos či Petr, ať svět, život nebo smrt, ať už přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše,
23. vy jste Kristovi a Kristus Boží.

  1Corinthians (3/16)