1Corinthians (16/16)    

1. Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii:
2. Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu.
3. Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma.
4. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou.
5. Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím,
6. ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mě mohli vypravit, kamkoli půjdu.
7. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu.
8. Až do Letnic ale zůstanu v Efesu,
9. neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků.
10. Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, ať se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já;
11. ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám.
12. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, až bude mít možnost.
13. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.
14. Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.
15. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy,
16. abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle.
17. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost.
18. Občerstvili mě na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte.
19. Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě.
20. Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
21. JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU.
22. Kdo nemá rád Pána, ať je proklet. Maranatha!
23. Milost Pána Ježíše s vámi.
24. Má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.

  1Corinthians (16/16)