1Corinthians (12/16)  

1. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti.
2. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni.
3. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém.
4. Jsou různé dary, ale tentýž Duch,
5. jsou různé služby, ale tentýž Pán,
6. jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.
7. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku:
8. jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání,
9. dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu,
10. jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.
11. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.
12. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem.
13. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
14. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha.
15. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla?
16. A kdyby ucho řeklo: "Když nejsem oko, nepatřím do těla," nepatří snad kvůli tomu do těla?
17. Kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl sluch? Kdyby bylo celé sluchem, kam by se poděl čich?
18. Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl.
19. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo tělo?
20. A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo.
21. Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě," stejně jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás."
22. Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší.
23. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší pozornost,
24. kterou ovšem ty slušné části nepotřebují. Bůh ale složil tělo tak, že dal větší pozornost těm podřadnějším,
25. aby v těle nevládlo rozdělení, ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči.
26. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s ní, a je-li jedna část poctěna, všechny části se s ní radují.
27. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části.
28. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků.
29. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky?
30. Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?
31. Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu:

  1Corinthians (12/16)