1Chronicles (9/29)  

1. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.
2. Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst.
3. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:
4. Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho.
5. Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové.
6. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.
7. Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova;
8. Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova.
9. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů.
10. Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin,
11. dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům;
12. Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova.
13. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.
14. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho;
15. Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova;
16. Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.
17. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum.
18. Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho.
19. Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova.
20. Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův - Hospodin s ním!
21. Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.
22. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou,
23. aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku.
24. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu.
25. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali.
26. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu.
27. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.
28. Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli.
29. Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu.
30. Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek.
31. Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek.
32. Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.
33. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.
34. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.
35. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka,
36. jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,
37. Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot.
38. Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
39. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.
40. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.
41. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.
42. Achaz zplodil Jadu. Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.
43. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
44. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.

  1Chronicles (9/29)