1Chronicles (8/29)  

1. Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,
2. čtvrtého Nocha, pátého Rafu.
3. Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova,
4. Abišuu, Naamana, Achoacha,
5. Geru, Šefufana a Churama.
6. Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu:
7. Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.
8. Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové.
9. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama,
10. Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů.
11. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala.
12. Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).
13. Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu).
14. Jejich bratři byli Šašak a Jeremot.
15. Zebadiáš, Arad, Eder,
16. Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi.
17. Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber,
18. Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi.
19. Jakim, Zichri, Zabdi,
20. Elienaj, Ciletaj, Eliel,
21. Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho.
22. Jišpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zichri, Chanan,
24. Chananiáš, Elam, Antotiáš,
25. Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi.
26. Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš,
27. Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi.
28. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.
29. V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka.
30. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,
31. Gedor, Achio, Zecher a Miklot.
32. Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
33. Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.
34. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.
35. Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36. Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.
37. Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
38. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi.
39. Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet.
40. Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

  1Chronicles (8/29)