1Chronicles (6/29)  

1. Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari.
2. Synové Geršomovi se jmenovali: Libni a Šimei.
3. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
4. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců.
5. Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
6. jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach a jeho syn Jeotraj.
7. Synové Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir,
8. jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir,
9. jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul.
10. Synové Elkánovi: Amasaj, Achimot,
11. jeho syn Elkána, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat,
12. jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkána a jeho syn Samuel.
13. Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš.
14. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza,
15. jeho syn Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš.
16. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla.
17. Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku.
18. Nastupovali společně se svými syny: Ze synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova,
19. syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Toachova,
20. syna Cufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasajova,
21. syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Cefaniášova,
22. syna Tachatova, syna Asirova, syna Ebiasafova, syna Korachova,
23. syna Jisharova, syna Kehatova, syna Leviho, syna Izraelova.
24. Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova,
25. syna Michaelova, syna Baaseášova, syna Malkiášova,
26. syna Etniho, syna Zerachova, syna Adajášova,
27. syna Etanova, syna Zimova, syna Šimeiho,
28. syna Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho.
29. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchova,
30. syna Chašabiášova, syna Amaciášova, syna Chilkiášova,
31. syna Amciho, syna Baniho, syna Šemerova,
32. syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho.
33. Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu.
34. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše.
35. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua,
36. jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zerachiáš,
37. jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitub,
38. jeho syn Sádok a jeho syn Achimaac.
39. Toto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los:
40. V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí.
41. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův.
42. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou,
43. Chilen, Debir,
44. Ašan, Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami.
45. Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst.
46. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases.
47. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu.
48. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon.
49. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům.
50. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín.
51. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim.
52. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer,
53. Jokmeam, Bet-choron,
54. Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami.
55. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami.
56. Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami.
57. Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat,
58. Rámot a Anem s jejich pastvinami.
59. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon,
60. Chukok a Rechob s jejich pastvinami.
61. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami.
62. Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami.
63. Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu,
64. Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami.
65. Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim,
66. Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami.
67. - - -
68. - - -
69. - - -
70. - - -
71. - - -
72. - - -
73. - - -
74. - - -
75. - - -
76. - - -
77. - - -
78. - - -
79. - - -
80. - - -
81. - - -

  1Chronicles (6/29)