1Chronicles (5/29)  

1. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený.
2. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce - ale prvorozenství patří Josefovi).
3. Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu, Checron a Karmi.
4. Synové Joelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Gog, jeho syn Šimei,
5. jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal
6. a jeho syn Beera, kterého asyrský král Tiglat-pilesar odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem.
7. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich vůdce), Zachariáš,
8. Bela, syn Azaze, syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru až k Nebó a Baal-meonu.
9. A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ až k okraji pouště sahající k řece Eufrat.
10. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od Gileádu.
11. Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu:
12. Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom Janaj, soudce v Bášanu.
13. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber, celkem sedm.
14. Byli to synové Abichaila, syna Churiho, syna Jaroachova, syna Gileádova, syna Michaelova, syna Ješišaje, syna Jachdoova, syna Búzova.
15. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho.
16. Bydleli v Gileádu, v Bášanu a tamních vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam až sahají.
17. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského krále Jeroboáma.
18. Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji.
19. Ti vedli válku s Hagrity, s Jeturem, Nafišem a Nodabem.
20. Během té války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak jim Hagrité i se všemi svými spojenci padli do rukou.
21. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců.
22. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za ně. Bydleli tam pak místo nich až do svého vystěhování.
23. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu až po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho.
24. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a Jachdiel, udatní bojovníci, proslulí muži, vůdcové otcovských rodů.
25. Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů té země, které před nimi Bůh vyhubil.
26. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají až dodnes. <V 5:27> Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. <V 5:28> Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. <V 5:29> Děti Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. <V 5:30> Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, <V 5:31> Abišua zplodil Bukiho, Buki zplodil Uziho, <V 5:32> Uzi zplodil Zerachiáše, Zerachiáš zplodil Merajota, <V 5:33> Merajot zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, <V 5:34> Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achimaace, <V 5:35> Achimaac zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Jochanana, <V 5:36> Jochanan zplodil Azariáše (který byl knězem, když Šalomoun postavil v Jeruzalémě chrám), <V 5:37> Azariáš zplodil Amariáše, Amariáš zplodil Achituba, <V 5:38> Achitub zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šaluma, <V 5:39> Šalum zplodil Chilkiáše, Chilkiáš zplodil Azariáše, <V 5:40> Azariáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka <V 5:41> (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém).

  1Chronicles (5/29)