1Chronicles (3/29)  

1. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelské;
2. třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity;
3. pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy Egly.
4. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě.
5. Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova.
6. Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet,
7. Nogah, Nefeg, Jafia,
8. Elišama, Eliada a Elifelet.
9. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín.
10. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata,
11. ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše,
12. ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama,
13. ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema,
14. ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše.
15. Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma.
16. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše.
17. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel,
18. Malkiram, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošam a Nedabiáš.
19. Synové Pedajášovi: Zerubábel a Šimei. Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomít
20. a dalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed.
21. Synové Chananiášovi: Pelatiáš a Ješajáš, jeho syn Refajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obadiáš a jeho syn Šekaniáš.
22. Synové Šekaniášovi: Šemajáš a jeho synové: Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat, celkem šest.
23. Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři.
24. Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm.

  1Chronicles (3/29)