1Chronicles (28/29)  

1. David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce oddílů sloužících králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny a se všemi bojovníky do Jeruzaléma.
2. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte mě, bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla Hospodinovy smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu,
3. ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.'
4. Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu mě, abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě mě.
5. Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem.
6. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a já mu budu otcem.
7. Jeho království upevním až navěky, bude-li spolehlivě plnit má přikázání a zákony, jak se to děje dnes.'
8. Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým, vás teď proto vyzývám a náš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům jako věčné dědictví.
9. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Opustíš-li ho, navždy tě odvrhne.
10. Pohleď - Hospodin tě vyvolil, abys postavil chrám pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!"
11. Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně, jednotlivých budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici
12. jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i pokladnice svatých věcí,
13. pro kněžské a levitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu,
14. pro zlato určil váhy zlatého náčiní pro každou jednotlivou službu, pro veškeré stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebného k různé službě,
15. pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné svícny určil váhy svícnů a jejich lamp, kolik bylo na který svícen potřeba,
16. pro každý jednotlivý stůl předložení určil váhu zlata, pro stříbrné stoly stříbro,
17. pro vidlice, misky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé jednotlivé mísy, pro stříbrné mísy určil váhu každé jednotlivé mísy,
18. pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s rozpjatými křídly zastiňujícími Truhlu Hospodinovy smlouvy.
19. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy,"
20. řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se do díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s tebou. Neopustí tě a nenechá, dokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu.
21. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy."

  1Chronicles (28/29)