1Chronicles (27/29)  

1. Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili králi ve všech záležitostech vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů.
2. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
3. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska.
4. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
5. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
6. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom velel jeho syn Amizabad.)
7. Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
8. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
9. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
10. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
11. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
12. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
13. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
14. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
15. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů.
16. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maaky,
17. za Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok,
18. za Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův,
19. za Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielův,
20. za syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův,
21. za gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův,
22. za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských kmenů.
23. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi.
24. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida.
25. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za příjmy z polí, měst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův;
26. za zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův;
27. za vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský;
28. za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joaš;
29. za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn Adlajův;
30. za velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský;
31. za brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida.
32. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na starosti královské syny.
33. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj Arkijský.
34. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.

  1Chronicles (27/29)