1Chronicles (26/29)  

1. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi: Mešelemiáš, syn Koreho ze synů Asafových;
2. Synové Mešelemiášovi: prvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel,
3. pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj.
4. Synové Obed-edomovi: Prvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael,
5. šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh mu totiž požehnal.)
6. Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli udatní bojovníci.
7. Synové Šemajášovi: Otni, Refael, Obed, Elzabad a jeho udatní bratři Elihu a Semachiáš.
8. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby.
9. Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct.
10. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem),
11. druhého Chilkiáše, třetího Tebaliáše a čtvrtého Zachariáše. Chosových synů a bratrů bylo celkem třináct.
12. Tyto oddíly strážných pod vedením svých vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři.
13. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu:
14. Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu.
15. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady.
16. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky:
17. na východě jich bylo denně šest, na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě,
18. ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr.
19. Toto jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho.
20. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí.
21. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci.
22. Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova.
23. Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a Ozielovců to byli:
24. Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem.
25. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama, Zichriho a Šelomita.
26. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska.
27. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu,
28. a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovalo, měl na starosti Šelomit a jeho bratři.
29. Kenaniáš a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem.
30. Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním břehu Jordánu ve všem, co se týkalo služby Hospodinu a prací pro krále.
31. Podle Hebronských otcovských rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni vynikající muži v gileádském Jaezeru.
32. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských.

  1Chronicles (26/29)