1Chronicles (25/29)  

1. David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:
2. Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn.
3. Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.
4. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot.
5. Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery.
6. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.)
7. Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři.
8. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.
9. Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12
10. třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12
11. čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12
12. pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12
13. šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12
14. sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12
15. osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12
16. devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12
17. desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12
18. jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12
19. dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12
20. třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12
21. čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12
22. patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12
23. šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12
24. sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12
25. osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12
26. devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12
27. dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12
28. jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12
29. dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12
30. třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12
31. čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.

  1Chronicles (25/29)