1Chronicles (24/29)  

1. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.
2. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.
3. Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí.
4. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi.
5. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží.
6. Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův.
7. Výsledky losování: první: Jojarib, druhý: Jedajáš,
8. třetí: Charim, čtvrtý: Seorim,
9. pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin,
10. sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš,
11. devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš,
12. jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim,
13. třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab,
14. patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer,
15. sedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec,
16. devatenáctý: Petachiáš, dvacátý: Jechezkel,
17. jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý: Gamul,
18. třiadvacátý: Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš.
19. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele.
20. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových: Jechdeáš.
21. Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš.
22. Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů Šelomotových: Jachat.
23. Ze synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.
24. Ze synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir
25. a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš.
26. Ze synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno.
27. Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri.
28. Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny.
29. Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův.
30. Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů.
31. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

  1Chronicles (24/29)