1Chronicles (23/29)  

1. Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
2. Shromáždil všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levity.
3. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů.
4. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce,
5. 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit.
6. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu.
7. Ke Geršonovcům patřili Ladan a Šimei.
8. Synové Ladanovi: vůdce Jechiel, Zetam a Joel, celkem tři.
9. Synové Šimeiho: Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových.
10. Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beria, čtyři synové Šimeiho.
11. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod.
12. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem čtyři.
13. Synové Amramovi: Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky.
14. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene.
15. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer.
16. Synové Geršomovi: vůdce Šebuel.
17. Synové Eliezerovi: vůdce Rechabiáš. Eliezer neměl další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili.
18. Synové Jisharovi: vůdce Šelomit.
19. Synové Hebronovi: vůdce Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam.
20. Synové Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš.
21. Synové Merariho: Machli a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš.
22. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové Kíšovi.
23. Synové Mušiho: Machli, Eder a Jeremot, celkem tři.
24. Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše.
25. David totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě,
26. a tak už levité nebudou nosit příbytek ani veškeré jeho služebné náčiní."
27. Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od dvacetiletých výše.
28. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých věcí a při plnění povinností u Božího domu.
29. Měli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro moučné oběti, o nekvašené placky, smažené bochánky a o veškeré vážení a odměřování.
30. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu
31. stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem.
32. Takto levité plnili své povinnosti vůči Stanu setkávání, vůči svatyni, vůči svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě.

  1Chronicles (23/29)