1Chronicles (2/29)  

1. Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon,
2. Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer.
3. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít.
4. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.
5. Synové Peresovi: Checron a Chamul.
6. Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.
7. Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.
8. Syn Etanův: Azariáš.
9. Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.
10. Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona.
11. Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze.
12. Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu,
14. čtvrtého Natanaela, pátého Radaje,
15. šestého Ocema a sedmého Davida.
16. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele.
17. Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.
18. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon.
19. Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura.
20. Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.
21. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba.
22. Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst.
23. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.
24. Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy.
25. Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš
26. a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.
27. Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.
28. Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur.
29. Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida.
30. Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.
31. Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.
32. Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.
33. Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.
34. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha
35. a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.
36. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada.
37. Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda.
38. Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše.
39. Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu.
40. Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma.
41. Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.
42. Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu.
43. Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema.
44. Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje.
45. Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.
46. Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza.
47. Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.
48. Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu.
49. Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu.
50. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,
51. Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.
52. K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských,
53. a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.
54. Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští
55. a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.

  1Chronicles (2/29)