1Chronicles (13/29)  

1. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek,
2. a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, ať se k nám přidají,
3. a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali."
4. Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval.
5. David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu.
6. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby.
7. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem.
8. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky.
9. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo.
10. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem.
11. David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina.
12. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si.
13. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.
14. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.

  1Chronicles (13/29)