1Chronicles (12/29)  

1. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům, kteří mu pomáhali v boji.
2. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i levicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr Saul:
3. V čele byl Achiezer a Joaš, synové Šemaje Gibeatského, Jeziel a Pelet, synové Azmavetovi, Beracha, Jehu Anetotský,
4. Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel,
5. Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabad Gederský,
6. Eluzaj, Jerimot, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charufský,
7. Elkána, Jišiáš, Azarel, Joezer, Jašobeám, Korachovci,
8. Joela a Zebadiáš, synové Jerochama z Gedoru.
9. Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel:
10. V čele byl Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab,
11. čtvrtý Mišmana, pátý Jirmeáš,
12. šestý Ataj, sedmý Eliel,
13. osmý Jochanan, devátý Elzabad,
14. desátý Jirmejáh a jedenáctý Machbanaj.
15. Tito Gádovi synové veleli vojsku; menší z nich stovce a větší tisícovce.
16. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu.
17. Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti.
18. David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi celým srdcem. Pokud mě ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, ať to Bůh našich otců vidí a soudí!"
19. Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď tobě i tvým pomocníkům pokoj buď - vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků.
20. Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu Saulovi, bude nás to stát hlavy.")
21. Když potom táhl do Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu, Ciletaj, velitelé Manasesových houfů.
22. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a tak se ve vojsku stali veliteli.
23. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, až z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží.
24. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida:
25. Z Judy 6 800 bojeschopných mužů vyzbrojených pavézou a kopím.
26. Ze Simeona 7 100 udatných hrdinů připravených k boji.
27. Z Leviho 4 600 mužů
28. včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži
29. a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu.
30. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do té doby ve službách Saulova domu.
31. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu.
32. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem.
33. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se má Izrael zachovat.
34. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci.
35. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími.
36. Z Dana 28 600 připravených k boji.
37. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji.
38. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji.
39. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní králem.
40. Zůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich bratři dali zásoby. <V 12:41> Jejich příbuzní dokonce až z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, víno, olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.

  1Chronicles (12/29)