1Chronicles (11/29)  

1. Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili.
2. "Už za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'"
3. Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele.
4. David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci.
5. "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.
6. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení.
7. David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo.
8. Vybudoval to město okolo ní od terasy Milo až k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb.
9. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním.
10. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou.
11. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta.
12. Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského.
13. Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk.
14. Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství.
15. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.
16. David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny.
17. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány."
18. A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu.
19. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů.
20. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice.
21. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
22. Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh.
23. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím.
24. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice.
25. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž.
26. Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského;
27. Šamot Charodský; Chelec Pelonský;
28. Ira, syn Ikeše Tekojského; Abiezer Anatotský;
29. Sibechaj Chušatský; Ilaj Achochijský;
30. Mahraj Netofský; Cheled, syn Baany Netofského;
31. Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský;
32. Churaj od potoka Gaaš; Abiel Arbatský;
33. Azmavet Bachurimský; Eliachba Šaalbonský;
34. synové Hašema Gizonského Jonatan, syn Šage Hararského,
35. Achiam, syn Šachara Hararského; Elifal, syn Urův;
36. Chefer Mekeratský; Achiáš Pelonský;
37. Checro Karmelský; Naaraj, syn Ezbajův;
38. Joel, bratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho;
39. Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;
40. Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský;
41. Uriáš Chetejský; Zabad, syn Achlajův;
42. Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky;
43. Chanan, syn Maakův; Jošafat Mitnejský;
44. Uziáš Ašteratský; Šama a Jehiel, synové Chotama Aroerského;
45. Jediael, syn Šimriho, jeho bratr Jocha Ticejský;
46. Eliel Machvimský; Jeribaj a Jošaviáš, synové Elnaamovi; Jitma Moábský;
47. Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajští.

  1Chronicles (11/29)