1Chronicles (1/29)  

1. Adam, Set, Enoš,
2. Kénan, Mahalalel, Járed,
3. Enoch, Metuzalém, Lámech,
4. Noe, Sem, Cham a Jáfet.
5. Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
6. Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.
7. Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.
8. Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
9. Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
10. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.
11. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,
12. Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).
13. Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta,
14. Jebusejce, Emorejce, Girgašejce,
15. Hivejce, Arkejce, Sinejce,
16. Arvadejce, Semarejce a Chamatejce.
17. Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
18. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
19. Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.
20. Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,
21. Hadorama, Uzala, Diklu,
22. Obala, Abimaela, Šebu,
23. Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi.
24. Sem, Arpakšad, Šelach,
25. Heber, Peleg, Reu,
26. Serug, Náchor, Terach,
27. Abram, totiž Abraham.
28. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema,
31. Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové.
32. Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan.
33. Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury.
34. Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.
35. Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
36. Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek.
37. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.
38. Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.
39. Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna.
40. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana.
41. Syn Anův: Dišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran.
42. Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran.
43. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
44. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.
45. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.
46. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
47. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
48. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
49. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
50. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.
51. Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,
52. kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon,
53. kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,
54. kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.

      1Chronicles (1/29)