Numbers (33/36)  

1. Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2. Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3. Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
4. dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5. Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
6. Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
7. Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
8. Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
9. Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
10. Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
11. A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
12. Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
13. Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
14. Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
15. Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
16. Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17. Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
18. Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
19. Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
20. Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
21. Iz Libne odu i utabore se u Risi.
22. Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
23. Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
24. Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
25. Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
26. Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
27. Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
28. Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
29. Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
30. Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
31. Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
32. Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
33. Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
34. Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
35. Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
36. Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37. Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38. Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
39. Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40. Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41. S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
42. Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
43. Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
44. Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
45. Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
46. Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
47. Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
48. Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
49. taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50. Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51. Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
52. potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
53. Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
54. Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
55. Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
56. i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"

  Numbers (33/36)