Numbers (2/36)  

1. Jahve reče Mojsiju i Aronu:
2. Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.
3. Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.
4. Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.
5. Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.
6. Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.
7. Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.
8. Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.
9. Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!
10. S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.
11. Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.
12. Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.
13. Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.
14. Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.
15. Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.
16. Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!
17. Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.
18. Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.
19. Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.
20. Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.
21. Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.
22. Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.
23. Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.
24. Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!
25. Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.
26. Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.
27. Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.
28. Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.
29. Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.
30. Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.
31. Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."
32. To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
33. Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.
34. U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.

  Numbers (2/36)