Nehemiah (7/13)  

1. A kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti.
2. Upravu sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu, i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malo tko.
3. Rekao sam im: "Jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije; a dok ono bude još visoko, neka ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih: svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući.
4. Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.
5. A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili. U njemu nađoh zapisano:
6. Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva u koje ih bijaše odveo Nabukodonozor, babilonski kralj. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju, svaki u svoj grad.
7. Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi naroda Izraelova:
8. Paroševih sinova: dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;
9. sinova Šefatjinih: tri stotine sedamdeset i dva;
10. Arahovih sinova: šest stotina pedeset i dva!
11. Pahat-Moabovih sinova, to jest Ješuinih i Joabovih sinova: dvije tisuće osam stotina i osamnaest;
12. sinova Elamovih: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
13. Zatuovih sinova: osam stotina četrdeset i pet;
14. sinova Zakajevih: sedam stotina i šezdeset;
15. Binujevih sinova: šest stotina četrdeset i osam;
16. sinova Bebajevih: šest stotina dvadeset i osam;
17. Azgadovih sinova: dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva;
18. sinova Adonikamovih: šest stotina šezdeset i sedam;
19. Bigvajevih sinova: dvije tisuće šezdeset i sedam;
20. sinova Adinovih: šest stotina pedeset i pet;
21. Aterovih sinova, to jest od Ezekije: devedeset i osam;
22. sinova Hašumovih: trista dvadeset i osam;
23. Besajevih sinova: trista dvadeset i četiri;
24. sinova Harifovih: stotinu i dvanaest;
25. Gibeonovih sinova: devedeset i pet;
26. ljudi iz Betlehema i Netofe: stotinu osamdeset i osam;
27. ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset i osam;
28. ljudi iz Bet Azmaveta: četrdeset i dva;
29. ljudi iz Kirjat Jearima, Kefire i Beerota: sedam stotina četrdeset i tri;
30. ljudi iz Rame i Gabe: šest stotina dvadeset i jedan;
31. ljudi iz Mikmasa: stotinu dvadeset i dva;
32. ljudi iz Betela i Aja: stotinu dvadeset i tri;
33. ljudi iz Neba: pedeset i dva;
34. sinova drugoga Elama: tisuću dvjesta pedeset i četiri;
35. Harimovih sinova: trista dvadeset;
36. ljudi iz Jerihona: trista četrdeset i pet;
37. ljudi iz Loda, Hadida i Onona: sedam stotina dvadeset i jedan;
38. sinova Senajinih: tri tisuće devet stotina i trideset.
39. Svećenika: sinova Jedajinih, to jest iz kuće Ješuine: devet stotina sedamdeset i tri;
40. Imerovih sinova: tisuću pedeset i dva;
41. sinova Fašhurovih: tisuću dvjesta četrdeset i sedam;
42. Harimovih sinova: tisuću i sedamnaest.
43. Levita: Ješuinih sinova, to jest Kadmielovih i Hodvinih: sedamdeset i četiri.
44. Pjevača: Asafovih sinova: stotinu četrdeset i osam.
45. Vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, Hatitinih sinova, sinova Šobajevih: stotinu trideset i osam.
46. Netinaca: sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,
47. sinova Kerosovih, sinova Sijajevih, sinova Fadonovih,
48. sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih,
49. sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,
50. sinova Reajinih, sinova Resinovih, sinova Nekodinih,
51. sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Fasealovih,
52. sinova Besajevih, sinova Merinimovih, sinova Nefišesimovih,
53. sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,
54. sinova Baslitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih,
55. sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
56. sinova Nasijahovih, sinova Hatifinih.
57. Sinova Salomonovih slugu: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinih,
58. sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,
59. sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Sebajinih, sinova Amonovih.
60. Svega netinaca i sinova Salomonovih slugu tri stotine devedeset i dva.
61. Slijedeći ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla:
62. sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini: šest stotina četrdeset i dva.
63. A od svećenika: sinovi Hobajini, sinovi Hakosovi, sinovi Barzilaja - onoga koji se oženio jednom od kćeri Barzilaja Gileađanina te uzeo njegovo ime.
64. Ovi su ljudi tražili svoj zapis u rodovnicima, ali ga nisu mogli naći: bili su isključeni iz svećeništva
65. i namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za Urim i Tumin.
66. Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,
67. ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica,
68. četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.
69. Pojedini glavari obitelji dadoše priloge za gradnju. Namjesnik je položio u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset vrčeva, trideset svećeničkih haljina.
70. Neki su od glavara obitelji dali u poslovnu riznicu dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće dvije stotine mina srebra.
71. A darova ostalog puka bilo je do dvadeset tisuća drahmi zlata, dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina.
72. Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad. A kada se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima.

  Nehemiah (7/13)