Joshua (21/24)  

1. Pođoše tada glavari levitskih obitelji k svećeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.
2. I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje ćemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku."
3. Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.
4. Iziđe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima svećenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;
5. ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.
6. Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.
7. Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.
8. Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.
9. Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:
10. sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,
11. pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.
12. Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su već dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.
13. Sinovima svećenika Arona pripade grad-utočište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;
14. Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,
15. Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,
16. Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.
17. Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,
18. Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
19. Tako su svećenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.
20. Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.
21. Dali su im grad-utočište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,
22. Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
23. Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,
24. Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
25. Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.
26. U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.
27. Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utočište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.
28. Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,
29. Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
30. Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,
31. Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
32. Od plemena Naftalijeva: grad-utočište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.
33. Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.
34. Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,
35. Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
36. S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utočište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,
37. Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
38. Od plemena Gadova: grad-utočište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,
39. Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, četiri grada.
40. U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.
41. Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.
42. Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.
43. Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.
44. I dade im Jahve da otpočinu u miru na svim međama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.
45. Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

  Joshua (21/24)