Joshua (15/24)  

1. Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.
2. A južna im međa išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu;
3. izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,
4. potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna međa.
5. Na istoku je međa bila: Slano more do ušća Jordana. Sjeverna je međa počinjala od Slanog mora kod ušća Jordana.
6. Odatle je međa uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.
7. Međa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je međa prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela.
8. Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima.
9. S vrha te gore zavijala je međa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.
10. Od Baale međa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeći sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni.
11. Dalje je međa tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konačno izbije na more.
12. Zapadna je međa Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.
13. Kaleb, sin Jefuneov, primi dio među sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron.
14. Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
15. Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer.
16. Tada reče Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu."
17. Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kćer Aksu za ženu.
18. Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe s magarca, a Kaleb je upita: "Šta hoćeš?"
19. Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.
20. To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.
21. Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;
22. Kina, Dimona, Adada;
23. Kedeš, Hasor Jitnan;
24. Zif, Telem, Bealot;
25. Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);
26. Amam, Šema, Molada;
27. Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet;
28. Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim područjima;
29. Baala, Ijim, Esem;
30. Eltolad, Kesil, Horma;
31. Siklag, Madmana, Sansana;
32. Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.
33. U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna;
34. Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;
35. Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;
36. Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnaest gradova s njihovim selima.
37. Senan, Hadaša, Migdal-Gad;
38. Dilean, Hamispe, Jokteel;
39. Lakiš, Boskat, Eglon;
40. Kabon, Lahmas, Kitliš;
41. Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.
42. Libna, Eter, Ašan;
43. Jiftah, Ašna, Nesib;
44. Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.
45. Ekron s naseljima i selima njegovim;
46. od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;
47. Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je međa.
48. A u Gori: Šamir, Jatir, Soko;
49. Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);
50. Anab, Eštemoa, Anim;
51. Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.
52. Arab, Duma, Ešean;
53. Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
54. Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.
55. Maon, Karmel, Zif, Juta;
56. Jizreel, Jokdeam, Zanoah;
57. Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.
58. Halhul, Bet-Sur, Gedor;
59. Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.
60. Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.
61. U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;
62. Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.
63. A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.

  Joshua (15/24)