Joshua (12/24)  

1. Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
2. Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
3. i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
4. Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
5. A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.
6. Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
7. A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
8. u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
9. jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
10. jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;
11. jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
12. eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
13. debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
14. hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
15. kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;
16. makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
17. kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
18. afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;
19. madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
20. šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;
21. tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
22. kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
23. dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
24. tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.

  Joshua (12/24)